• SunThor

  Elektroapgādes tīklam pieslēgta sistēma dienas gaišajā laikā ražo elektroenerģiju pašpatēriņam.
  Read More
 • Sunthor Plus

  Elektroapgādes tīklam pieslēgta sistēma dienas gaišajā laikā ražo elektroenerģiju pašpatēriņam.
  Read More
 • Sunthor Brīvdienu māja

  Autonoma sistēma (bez elektrotīkla pieslēguma) saražoto elektroenerģiju uzkrāj akumulatoru baterijās.
  Read More
 • Sunthor Rezerve

  Rezerves elektrosistēma, kas tīkla elektropadeves pārtraukuma gadījumā nodrošina elektroenerģiju.
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

PAR MUMS

 

Meklēt risinājumus ir mūsu darbs.
Piedāvājam katram klientam tehniski un ekonomiski atbilstošākos saules paneļu uzstādīšanas risinājumus, nepieciešamo atļauju, pieslēguma un NETO elektroenerģijas uzskaites dokumentācijas noformēšanu.
 
Elektrostacijas pieslēgums.
Par elektrostaciju tiek uzskatītas elektroietaises maiņstrāvas elektroenerģijas ražošanai 1 fāzes vai 3 fāžu darba strāvu lielāku par 16A (attiecīgi 3,68 vai 11,04 kW), kas paredzētas paralēlam darbam ar elektrotīklu. Paralēlam darbam ar AS "Sadales tīkls" elektrotīklu pieslēdzamas elektrostacijas ar jaudu līdz 10 MW.
 
Mikroģeneratora pieslēgums.
Mikroģenerators ir elektroenerģijas ražošanas iekārta ar darba strāvu līdz 16A, kas paredzēta uzstādīšanai elektroietaisē paralēlā darbā ar zemsprieguma sadales elektrotīklu. Šāda strāva atbilst attiecīgi 3,68 kW jaudai vienfāzes elektrotīklā un 11,04 kW jaudai trīsfāžu elektrotīklā.
 
Elektroenerģijas tirgus likums.
 
30.1 pants. Elektroenerģijas neto norēķinu sistēma
1. Elektroenerģijas neto norēķinu sistēma ir kārtība, kādā veicami maksājumi par patērēto elektroenerģiju un kādā sadales sistēmas operators veic ieskaitu par mājsaimniecības lietotāja patērēto elektroenerģiju un saražoto elektroenerģiju, kas nodota sadales sistēmas operatora tīklā. Ja saskaņā ar patērētā un saražotā elektroenerģijas apjoma aprēķinu mājsaimniecības lietotājs sadales sistēmas operatora tīklā ir nodevis vairāk elektroenerģijas nekā patērējis, attiecīgo elektroenerģijas apjomu ieskaita nākamajā elektroenerģijas norēķinu periodā tā gada ietvaros, kurš sākas 1.aprīlī un beidzas 31.martā. Elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas norēķinu periods ir viens kalendāra mēnesis.
2. Mājsaimniecības lietotājam, kas ražo elektroenerģiju patērēšanai savā mājsaimniecībā paša vajadzībām (galapatēriņam), ir tiesības norēķinos par mājsaimniecībā patērēto un saražoto elektroenerģiju izmantot elektroenerģijas neto norēķinu sistēmu, ja ir ievēroti visi šādi nosacījumi:
2.1. mājsaimniecības lietotājs ar sadales sistēmas operatoru ir noslēdzis rakstveida vienošanos par elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas piemērošanu;
2.2. elektroenerģija mājsaimniecībā tiek ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus;
2.3. elektroenerģija mājsaimniecībā tiek ražota un patērēta viena sistēmas pieslēguma ietvaros;
2.4. mājsaimniecībā uzstādīto elektroenerģijas ražošanas iekārtu darba spriegums nepārsniedz 400 voltu un kopējā darba strāva vienfāzes vai trīsfāzu pieslēgumā nepārsniedz 16 ampēru.
3. Elektroenerģijas neto norēķinu sistēmu piemēro tikai norēķiniem par mājsaimniecības lietotāja patērēto elektroenerģiju, bet nepiemēro norēķiniem par saņemtajiem sadales sistēmas pakalpojumiem vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem maksājumiem.
4. Kārtību, kādā mājsaimniecības lietotājs vienojas ar sadales sistēmas operatoru par elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas piemērošanu, un kārtību, kādā tā piemērojama, nosaka Ministru kabinets.